Informaţii pentru autori

Toate articolele transmise pentru publicare sunt evaluate de către recenzori externi, experți în aria de cercetare în care revista publică materiale. Articolele trebuie să fie relevante pentru domeniul de cercetare și profilul revistei, nefiind publicate ori transmise spre publicare la alte publicații de profil. Articolele vor respecta standardele de exigență în domeniul filologic.

Revista are o apariție bianuală (decembrie/iunie). Termenul limită pentru depunerea contribuțiilor este 15 martie pentru ediția de iarnă (publicare preconizată: 15 decembrie) și 15 decembrie pentru ediția de vară (publicare preconizată: 15 iunie). Pentru ca procesul de evaluare să se desfășoare în condiții optime și pentru asigurarea calității contribuțiilor transmise pentru publicare, timpul de așteptare din momentul depunerii articolului până la publicare este de minim 6 luni.

Germanistische Beiträge publică exclusiv articole redactate în limba germană (limita maximă 10 pagini) însoțite de un rezumat (200 de cuvinte), maxim șapte cuvinte-cheie, ambele în limba engleză și română, și o notă biografică a autorului cu informații despre gradul didactic, titlul științific, apartenența instituțională, expertiza academică, domenii și arii de cercetare, adresa de corespondență și adresa de mail (maxim 200 cuvinte).

Lucrările care nu corespund normelor de redactare nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Evaluarea se realizează pe bază de anonimat, numele autorului nu este comunicat referenților de specialitate și numele referenților nu este comunicat autorului. Autorul va fi informat despre recomandările și observațiile referenților în vederea îmbunătățirii calității articolului. La propunerea referenților, se poate refuza publicarea materialului. Recenzorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la autori și lucrările lor cel puțin până la publicarea articolului. Toți experții implicați în procesul de evaluare vor respecta etica și integritatea academică.

 Trimiterea articolului

Revista Germanistische Beiträge este o revistă de specialitate cu apariție bianuală (decembrie/iunie). Articolele propuse spre publicare sau solicitările de abonament se timit pe adresa redacției sau prin mail redactorului-șef la adresa: maria.sass@ulbsibiu.ro.

Adresa redacției revistei Germanistische Beiträge

Prof. univ. dr. Maria Sass
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere și Arte
Bd. Victoriei 5-7
550024 Sibiu
România

Norme de redactare

Textul va avea formatul A4 standard, fontul Times New Roman, mărimea 12 pct., cu spaţierea rândurilor la 1,5 linii. Textul va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). La redactarea textului se vor utiliza diacriticele specifice limbii germane sau, după caz, ale limbii române. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 0,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor care vor fi aliniate la stânga şi primul rând din paragraf. Textul nu va fi retras după titluri de (sub)capitole, citate retrase, tabeluri etc. Nu se lasă rânduri goale între paragrafe decât dacă se doreşte în mod expres evidenţierea unei anumite secţiuni.

Titlul articolului se va trece cu bold, fontul Times New Roman, mărimea 14 pct., la un rând, centrat . Sub titlu se va trece numele autorului  cu bold (numele de familie și cu majuscule), fontul Times New Roman, mărimea 12 pct., centrat. Informațiile spre gradul didactic și titlul științific, afilierea instituțională, respectiv adresa oficială de mail, se vor trece sub numele autorului cu fontul Times New Roman, mărimea 10 pct., centrat și vor fi demarcate de punct și virgulă. Rezumatul în limba engleză, la distanță de un rând, va cuprinde maxim 15 rânduri (200 cuvinte), fontul Times New Roman, mărimea 10 pct., fără spațiere între rânduri. Textul rezumatului va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Cuvinte-cheie în limba engleză (maxim 7), la distanță de un rând de rezumat, se vor trece utilizând fontul Times New Roman, mărimea 10 pct., fără spațiere între rânduri, aliniat la stânga. Inserarea textului propriu-zis se va face la un rând distanță de cuvinte-cheiele. Textul articolului cu fontul Times New Roman, mărimea 12 pct. și spaţierea rândurilor la 1,5 linii poate conține titluri și subtitluri de capitole numerotate cu cifre arabe, fără evidențiere și alienere la dreapta. Pentru numerotarea (sub)capitolelor se va utiliza sistemul decimal.

Recomandăm o formatare minimă a textului, fără inserarea numerelor de pagină. Nu recomandăm evidenţieri în text prin majuscule, aldine, litere mari etc. Titlurile lucrărilor citate în text, titlurile revistelor, ziarelor, titluri de film etc. vor fi scrise cursiv. Aliniatele de după titluri încep întotdeauna de la capăt, apoi din interior. Nu se intercalează spaţii între aliniate.

Toate figurile (inclusiv imagini, grafice, capturi de ecran) şi tabelele vor fi numerotate şi prevăzute cu titlu care se menţionează sub figură, tabel etc. aliniat centrat. Se lasă o distanţă de 1 rând între text şi figură/tabel. Fiecare figura/tabelul este centrat. Dacă figura sau tabelul sunt preluate dintr-o sursă bibliografică se va preciza sursa conform bibliografiei. Toate figurile, imaginile, graficele, capturile de ecran vor fi transmise redacției și într-un document separat.

Notele se vor redacta automat ca note de subsol. Notele de subsol se utilizează în cazul comentariilor ample, pentru explicaţii, termeni, trimiteri la pasaje din articol etc. sau pentru a indica sursele. Lucrările menţionate vor figura obligatoriu în lista referinţelor bibliografice. Inserarea notei de subsol în frază trebuie să aibă loc exact acolo unde este citată sursa. Numerele notelor de subsol nu sunt precedate sau urmate de spaţii, linii, paranteze sau alte semne. Notele de subsol vor fi numerotate automat (începând cu nota 1) pe tot parcursul textului şi nu vor fi puse în paranteză. Notele de subsol se vor scrie utilizând fontul Times New Roman, mărimea 10 pct., la un rând. Textul din notele de subsol va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified) şi se încheie cu un punct.

Referinţele bibliografice încadrate în text cuprind: inserarea numelui autorului/autorilor în text şi între paranteze rotunde anul de apariţie şi pagina citată la care se face referire. De ex.: Braun (1993: 78). Aceste referinţele bibliografice sumare vor corespunde bibliografiei de la sfârşitul lucrării. Referinţele bibliografice ca note de subsol trebuie să conţină: numele autorului, anul apariţiei şi, după caz, pagina/paginile la care se  face referire.

În text sau în notele de subsol nu se va face referire la titluri necuprinse în bibliografie. Se pot face referiri în text sau în note de subsol şi la materiale nepublicate sau în curs de apariţie. Acest fapt trebuie menţionat după titlu, iar sursa trebuie menționată și în bibliografie.

După modul în care sunt redactate trimiterile bibliografice se poate identifica rigoarea, corectitudinea şi seriozitatea autorului. Este important ca referinţele bibliografice să fie clare, să ofere toate datele de identificare pentru sursele consultate/citate, să fie unitar citate. Dacă se face referire la un pasaj de text, la o idee etc. se vor utiliza prescurtările vgl. auch…; vgl. insbesondere …. Dacă se face referire la un pasaj de text ce acoperă doua pagini se specifică acest lucru prin prescurtarea f. [de ex. Braun (1993: 56 f.)]. Dacă se face referire la un pasaj de text mai lung se notează pagina de început şi prescurtarea ff. [de ex. Braun (1993: 56 ff.) ]. Dacă se face referire la un pasaj din text care cuprinde mai mult de două pagini consecutive se va menţiona acest lucru după cum urmează: Braun (1993: 56-60).

Textele preluate integral se citează între ghilimele („“). Citatele care depăşesc trei rânduri vor fi retrase (dreapta/stânga 3pct.) şi nu vor fi marcate de ghilimele. Aceste citate se vor scrie utilizând fontul Times New Roman, mărimea 10 pct., la un rând. Textul va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Se lasă un rând liber înainte și după aceste citate. Se citează, pe cât posibil, din surse originale. Orice adăugire, specificaţie din partea autorului va fi marcată de paranteze drepte [  ] cu indicarea iniţialelor numelui. Părţile omise din citate se vor nota prin paranteze drepte […]. Citatul dintr-un citat şi indicaţii referitoare la sensul cuvintelor se marchează prin ghilimele simple (‚‘). Textul citatului trebuie să respecte structura gramaticală a sursei şi ortografia autorului. Se recomandă evitarea citărilor inutile.

La redactarea textului autorul este obligat să respecte ortografia actuală. Ceea ce este citat în text trebuie să se regăsească în lista bibliografică şi invers. Dacă referințele bibliografice ce repetă în notele de subsol consecutive se specifică „Ebd.“ sau „Vgl. ebd., S. X“. Citatele la „mâna a doua“ se trec după următorul model: Nachname, Vorname: Titel. Jahr Ort, S. X; zitiert nach Nachname, Vorname: Titel. Jahr Ort, S. X.

Bibliografia va conţine lista tuturor surselor citate de către autor (în format tipărit sau electronic) şi surse din care s-au extras idei în legătura cu tema tratată. Literatura consultată trebuie să facă referire la problematica cercetată, iar toate sursele utilizate, inclusiv cele preluate de pe internet, trebuie indicate în bibliografie. Toate sursele folosite vor fi ordonate alfabetic după numele autorului sau după numele primului autor/coordonator dacă sunt menţionaţi mai mulţi autori/coordonatori. Trimiterile către pagini web vor fi plasate la finalul bibliografiei.

Dacă lucrarea citată are mai mult de trei autori se indică numele primilor trei urmate de prescurtarea latină et al. atât în text cât şi în notele de subsol. După menţionarea numelui coordonatorului sau a coordonatorilor este obligatorie prescurtarea Hgg. în parateze rotunde pentru mai mulţi coordonatori sau Hg. pentru un singur coordonator. În cazul menţionării mai multor lucrări (volume sau articole) ale unui autor acestea se vor menționa în biliografie în ordine cronologică a anului de apariţie a respectivelor contribuţii. Dacă anul apariţiei se repetă se vor nota lângă anul apariţiei literele a, b, c etc. Dacă anul de publicare nu este cunoscut se menţionează în locul anului de apariţie prescurtarea o.J. (ohne Jahr). Se specifică în cazul operelor traduse şi numele traducătorului, iar ediţiile vor fi notate la final (de ex. 22001).

Referințele bibliografice trebuie să asigure identificarea sigură şi rapidă a surselor menţionate, să fie consecvent şi unitar citate. Se recomandă doar citarea surselor din „prima mână”, a publicaţiilor (cu ISBN sau ISSN) de dată recentă și defalcarea literaturii consultate în literatură primară (Primärliteratur), secundară (Sekundärliteratur) și webografie (Internetquellen). Reflectând gradul de acuratețe, actualitatea documentării şi nivelul de cunoaştere bibliografia nu trebuie să fie unilaterală; ea nu trebuie să omită lucrările autorilor autohtoni sau cercetările recente în domeniu. Prioritară este selecţia contribuţiilor la tema aleasă.

Anexele se numerotează crescător şi pot cuprinde liste de cuvinte, interviuri transcrise, tabele, fotografii, fragmente de text, materiale în baza cărora s-au efectuat comparaţii; alte elemente specifice la care s-a făcut referire în articol.

În comunitatea ştiinţifică din spaţiul germanofon contribuţiile ştiinţifice – volume, articole, studii – sunt menţionate conform următoarelor recomandări:

 • (1) citarea volumelor de autor(i):
  Nume, prenume autor: Titlu. Subtitlu. Locul ediţiaanul apariţiei.
  Nume, prenume prim autor/Nume, prenume autor secund: Titlu. Subtitlu. Locul ediţiaanul apariţiei.

(2) citarea articolelor apărute în volume colective, omagiale, tematice sau ale conferinţelor editate de unul sau mai mulți coordonatori:

 • Nume, prenume autor: Titlul articolului. Subtitlul articolului. În:
  Nume, prenume prim autor/Nume, prenume autor secund: Titlul   articolului. Subtitlul articolului. În:
  Nume, prenume coordonator (Hg.): Titlul volumului.
  Subtitlul  volumului. Locul anul, X-Y.
  Nume, prenume/prenume nume coordonator (Hgg.): Titlul
  volumului
  . Subtitlul volumului. Locul anul, X-Y.
  Nume, prenume/prenume nume/prenume nume
  coordonator (Hgg.): Titlul volumului. Subtitlul volumului.
  Locul anul, pag. X-Y.
  Nume, prenume et al. (Hgg.): Titlul volumului. Subtitlul
  volumului. Locul anul, pag. X-Y. (pentru patru/mai mulți
  coordonatori de volum)

(3) citarea articolelor apărute în reviste de specialitate:

 • Nume, prenume autor: Titlul articolului. Subtitlul articolului. În: Numele revistei neprescurtat numărul/volumul/anul, pag. X-Y.
 • Nume, prenume prim autor/Nume, prenume autor secund: Titlul articolului. Subtitlul articolului. În: Denumirea neprescurtată a revistei numărul (sau volumul)/anul, pag. X-Y.

(4) citarea articolelor apărute în ziare sau reviste:

 • Nume, prenume autor: „Titlu articolului de ziar“. În: Denumirea neprescurtată a ziarului/revistei, data [zz.ll.anul], pag. X-Y.

(5) Trimiterile la informaţiile electronice (pagini de internet sau materiale în format online) trebuie să conţină toate elementele de referinţă ale sursei electronice, inclusiv data deschiderii paginii şi nu doar adresa sau numele autorului și titlul volumului sau a articolului consultat, în următoarea ordine:

 • Nume, prenume autor: Titlul. Locul anul; adresa completă [cu mențiunea „abgerufen am“: data 01.10.2019].
 • Nume, prenume autor: Titlu articol. În: [v. recomandările pentru citarea articolelor apărute în volume colective, omagiale, tematice sau ale conferinţelor editate de unul sau mai mulți coordonatori sau în reviste de specialitate]; adresa completă [cu mențiunea „abgerufen am“: data 01.10.2019].
 • Nume, prenume autor: Titlu articolului de ziar. În: Denumirea neprescurtată a ziarului, data [zz.ll.anul], X-Y; adresa completă [cu mențiunea „abgerufen am“: data 01.10.2019].
 • Nume, prenume autor de interviu: Titlul interviului. În: Denumirea neprescurtată a ziarului, data [zz.ll.anul], X-Y; adresa completă [cu mențiunea „abgerufen am“: data 01.10.2019].
 • Paginile de internet care nu menționeză autorul materialului consultat vor fi trecute cu adresa completă și data deschiderii paginii [cu mențiunea „abgerufen am“: data 01.10.2019].

Bibliografia se va întocmi respectând în totalitate normele de redactare, mărimea fontului (Times New Roman 12 pct.), spaţierea rândurilor la 1,5 linii și alinierea între marginile din stânga şi dreapta (justified). Toate mențiunile se încheie cu un punct.